Gelgitlerden kurtulmak için ne yapmalı?

YORUM | SÜLEYMAN SARGIN

Bir dem âbid, bir dem zâhid, bir dem âsî, bir dem mutî’;

Bir dem gelir ki ey gönül, ne dinde, ne imandasın…

Yunus Emre bu dizelerde, insanın mahiyetindeki oynaklığı ne güzel anlatır! İnsan her kalp atışında farklı bir düşüncenin, farklı bir niyetin, farklı bir tavır ve davranışın, farklı bir yönelişin içine girebilecek özelliğe sahip bir varlıktır. Vicdanın yanı başındaki nefis, siyah bir bulut gibi iç dünyamızda sürekli karartılar oluşturur ve bir türlü arzu edilen nuraniyetin yakalanmasına fırsat vermez.

Varlığını böyle gel-gitlerin ağında sürdüren insan her an bir ikaza, yönlendirilmeye, yenilenmeye, ıslaha ve istiğfara muhtaçtır. Farz namazların günün beş ayrı vaktine yayılması, gecelerin teheccütle nurlandırılıp, gündüzlerin duhâ ile bereketlendirilmesi de bu sebeptendir. Zikrullah’a, tevbeye, istiğfara ve çeşitli evrada herhangi bir zaman ve sayı sınırı konmaması ise üzerinde ayrıca düşünmeye değer bir konudur. Kur’an’da “Allah’ı çokça zikretmemiz” emredilir. (Ahzab, 41) Buradaki “çok” emrinin bir sınırı yoktur. Özellikle Kelime-i Tevhid (Lâ ilâhe illallah) zikri kalbi her türlü şirkten ve şirk şaibesinden koruyacak önemli ve hayati bir iksirdir. Efendimizin beyanlarıyla “Hem kendisinin hem de kendisinden önceki bütün peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz” olan ‘Lâ ilâhe illallah’ zikri, diğer bütün virdlerin ırmaklar halinde içine aktığı bir okyanus mesabesindedir ve manevi hayatımızı ayakta tutan, “Latîfe-i Rabbâniye” de dediğimiz kalbin can suyudur.

“Başka ilâh yoktur, (ilâh olarak) sadece ve sadece Allah vardır” manasındaki Kelime-i Tevhid, Allah isminin diğer bütün Esmâ-i Hüsnâyı da içine alması hasebiyle, “Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah’tan başka Ma’bûd yoktur; Allah’tan başka bizatihî Maksûd yoktur; Allah’tan başka mutlak manada Rabb, Mevlâ, Mahbûb, Mâlik-i Hakîki, Rezzâk, Şâfî, Halîk…. yoktur” gibi manalara da gelir. Dolayısıyla Kelime-i Tevhîd’in tekrarla zikrine devam etmek, kalbi kendilerine bağlayan nefsani arzuların, şehvetlerin, dünyevi beklentilerin bağlarını kırar. Ehlullah’a göre, “Bu zikri hayatının değişmez bir parçası haline getiren ve ne maksatla okuduğunu bilerek her gün aksatmadan yüzlerce defa tekrar eden bir insan Allah’tan başka bir Rabb, koruyucu, güç mercii, yardım istenecek makam vesaire aramaz. Kalbinde O’ndan (cc) başkasına hakiki manada yer vermez.”

Kelime-i Tevhid, insanın bütün boyutlarıyla hakiki ve tahkîki tevhidi kazanmasına vesile olur. Hem de onu birden fazla sözde ilâha, rabbe, mahbuba, maksuda, mevlâya, koruyucuya, yardımcıya kul edecek, onların önünde boyun büküp gerdan kırmasına sebep olacak bir zilletten, dolayısıyla şeref, haysiyet ve izzetini ayaklar altına almaktan korur.

Bunun yanı sıra Kelime-i Tevhid’in tekrarla zikri, insandaki pek çok duygu ve latifelerin de bir tevhidi olduğuna işaret eder. Aklın, düşüncenin, muhakemenin, tefekkürün, tasavvurun, hayal etmenin, iz’anın, tasdikin, itikadın, kalbin, ruhun, fuâdın, sırrın, hafinin, ahfânın, gözün, kulağın, burnun, derinin, dilin, ellerin, ayakların, midenin, sevmenin, kızmanın, korkmanın, bağlanmanın, yakınlaşmanın, uzaklaşmanın, hâsılı bütün duyuların, duyguların ve azaların tevhidi vardır. Tevhidden maksat şudur; Lâ ilâhe illallah hakikati içinde veya bu hakikatten her birine düşen bir vazife söz konusudur.

İşte Kelime-i Tevhid tekrarla zikredilerek bütün duyu, duygu ve uzuvlara Tevhid’den düşen vazife hatırlatılır ve bütün duyu, duygu ve uzuvlar Tevhîd’e yönlendirilir. Bu yönlendirme yapılırken de elbette nefsin put edindiği veya edinebileceği pek çok alâkalar ve varlıklarla, pek çok sözde ilâhlar, rabler, hâkimler, melikler, koruyucular, güç sahipleri ve mevlâlarla bütün ilgi ve münasebetleri kesilir. Böylece insan bütün varlığı ve benliğiyle, bütün ruhuyla Kelime-i Tevhidi zikreder, yaşar, idrak eder ve imanda kemale ulaşır.

‘Ene’nin ilacı zikirdir

İnsanı böyle bir kemale ulaşmaktan alıkoyan ve sırât-ı müstakimden saptıran iki büyük tağut vardır. Bunlardan biri “ene” yani benlik duygusudur. Enâniyet (egoizm) olarak da tabir edilen bu duygu, insanı Allah karşısında “Sen Sensin, ben benim” diyecek kadar küstahlaştırabilir. Allah’ın emir ve yasaklarına karşı güya bağımsızlık ve özgürlük arayan, ona isyan eden enfüsteki (iç dünyamızdaki) bu mekanizma, insanı Allah’tan koparıp kendine köle etmek ister.

Diğer tağut ise insanın dış dünyasındadır ve Cenab-ı Allah’ın kâinat üzerindeki hâkimiyetinin karşısına bir put gibi dikilir. Buna da “tabiat” tabir edilir. Baştan sona ilâhi ayetler mecmuası, Cenab-ı Allah’ın Kudret ve İrade sıfatlarının tecellisi ilâhi bir kitap olan kâinat bize Rabbimizi tanıtan üç küllî muarriften biridir ve baştan sona irfan kaynağıdır. Risale-i Nurlar’da “Kitab-ı Kebîr-i Kâinat” olarak anılan bu uçsuz bucaksız varlık âlemine gaflet nazarıyla mânây-ı ismîsi ile bakmak, onu bir sebep değil müsebbip görmek, matbû yani basılmış bir kitap olarak değil, tâbi’ yani kendi kendini basan bir kitap olarak düşünmek, üzerine yazılar yazılmış bir kâğıt değil, bizzat bir yazar olduğunu vehmetmek; bir ürün değil bir kaynak; münfail yani tamamen tesire açık edilgen bir nesne değil, bir fâil (özne) ve etken olarak kabul etmek insanı yoldan çıkarır. Böyleleri için tabiat heyula bir tağut olur çıkar ve insanı dalalete atar.   

Bediüzzaman Hazretleri, “Bir tohumun kalbi, yani içi delindiği zaman, elbette sümbüllenip neşv ü nemâ bulamaz; ölür gider. Bunun gibi, ‘ene’ (ben) ile tabir edilen enaniyetin kalbi, “Allah, Allah” zikrinin şuâı ve hararetiyle yanıp delinirse büyüyüp gafletle firavunlaşamaz; Hâlık-ı Semâvat ve Arz’a ısyan edemez. O zikr-i ilâhi sayesinde ene mahvolur” der. (Mesnevî-i Nûriye, Hubâb)

Başta Kelime-i Tevhid, bütün zikirler hem enfüsteki hem hariçteki tağutları mahv ve tarumar eden ilaçlardır. Kendimizi bilmeye, Rabbimizi doğru tanımaya vesile olan, karakterimizi oturaklaştıran ve zıp oraya zıp buraya gidip gelmekten kurtaran çok önemli nurani iksirlerdir.

2 YORUMLAR

 1. Amanda aman!
  Amanda aman! …nasıl güzel bir Yunus Emre dizeleridir…

  Hak bir gönül verdi bana
  Ha demeden hayrân olur
  Bir dem gelir şâdân olur
  Bir dem gelir giryân olur

  Bir dem sanasın kış gibi
  Şol zemheri olmuş gibi
  Bir dem beşâretden doğar
  Hoş bağ ile bostân olur

  Bir dem gelir söyleyemez
  Bir sözü şerh eyleyemez
  Bir dem dilinden dür döker
  Dertlilere dermân olur

  Bir dem çıkar arş üzere
  Bir dem iner taht-es-serâ
  Bir dem sanasın katredir
  Bir dem taşar ummân olur

  Bir dem cehâletde kalır
  Hiç nesneyi bilmez olur
  Bir dem dalar hikmetlere
  Câlînus u Lokmân olur

  Bir dem dev olur yâ peri
  Vîrâneler olur yeri
  Bir dem uçar Belkîs ile
  Sultân-ı ins ü cân olur

  Bir dem varır mescidlere
  Yüz sürer anda yerlere
  Bir dem varır deyre girer
  İncil okur ruhbân olur

  Bir dem gelir Îsâ gibi
  Ölmüşleri diri kılar
  Bir dem girer kibr evine
  Fir’avn ile Hâmân olur

  Bir dem döner Cebrâil’e
  Rahmet saçar her mahfile
  Bir dem gelir gümrâh olur
  Miskin Yunus hayrân olur.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin